Επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα

Η αποτύπωση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ανάμεσα στους πρώτους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέχρι στιγμής εκφράζεται με συστάσεις και οδηγίες καλής πρακτικής. Πέρα από αυτά όμως, υιοθετούνται και πρακτικές όπως η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) ή το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα Προϊόντος (PEF), αρχικά προαιρετικού χαρακτήρα, τα οποία όμως θα μπορούσαν μελλοντικά να καταστούν υποχρεωτικά (Πρόταση ΕΕ: 2013/179/EU). Οι παραπάνω πρακτικές είναι έγγραφα που κοινοποιούν διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων, που μπορούν να επαληθευτούν από ένα ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό ή πιστοποιημένο φυσικό πρόσωπο. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία μάρκετινγκ που καθορίζει το πλήρες περιβαλλοντικό προφίλ του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχεται.

 

Προκλήσεις

  1. Για τη διεξαγωγή της μελέτης ΑΚΖ υπάρχει διεθνώς διαθέσιμο λογισμικό, το οποίο όμως βασίζεται σε βάσεις δεδομένων από κατασκευαστικές πρακτικές άλλων χωρών, οι οποίες δεν μπορούν να ενημερωθούν ή να τροποποιηθούν από το χρήστη. Για παράδειγμα, το ηλεκτρικό ρεύμα κάθε χώρας έχει διαφορετικό ενεργειακό αποτύπωμα για την παραγωγή του, εφόσον αυτό μπορεί να προέρχεται από καύση άνθρακα, πυρηνική ενέργεια ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε διαφορετικά ποσοστά. Μια ορθή μελέτη ΑΚΖ ενός έργου πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα της χώρας, αν όχι της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία κατασκευάζεται.
  2. Η χρήση ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα μιας κατασκευής, πόσο όμως και πότε μεγιστοποιείται αυτό το όφελος; Η μελέτη ΑΚΖ μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αρκεί να βασίζεται σε σωστά στοιχεία. Με γνωστό το περιβαλλοντικό όφελος από τη χρήση ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ, μπορεί να αυξηθεί το ποσοστό αξιοποίησης τους στον κατασκευαστικό τομέα με χρήση σε στοχευμένες εφαρμογές.

 

Εντός των χρονικών πλαισίων της επένδυσης, θα κατασκευαστεί λογισμικό ΑΚΖ από την THESS. Το λογισμικό αυτό θα χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία ΑΚΖ που προδιαγράφεται στα αντίστοιχα πρότυπα, και βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί από τους ΑΠΘ και ΑΝΑΚΕΜ και θα στηρίζεται σε στοιχεία από την ελληνική κατασκευαστική πρακτική, ώστε να μπορεί ο χρήστης του να αποτιμήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την χρήση ανακυκλωμένων ΑΕΚΚ σε κατασκευές καθώς και να το συγκρίνει με συμβατικές κατασκευές χωρίς ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ. Λόγω του περιορισμένου χρόνου υλοποίησης του σχεδίου, θα εξεταστούν στοχευμένες κατασκευές για έργα οδοποιίας και επιχώσεων όπου τα ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τεχνικοοικονομικής άποψης.